Kopparvägens Samfällighetsförening Stadgar – Sammanträdesdatum 1977-03-28

1977-07-22 beviljade länsstyrelsen i Stockholms läns registreringen av Kopparvägens samfällighetsförening

§ 1 Firma

Föreningens firma är Kopparvägens Samfällighetsförening
§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet för grönytor, förbindelseleder, parkeringsplatser, lekplatser med lekutrustning, antennanläggning, ytterbelysning inklusive kupé och motorvärmaruttag, vatten och avloppsledningar samt dräneringsledningar, gemensamma garage, gemensamt förråd för trädgårdsredskap och kvartersgård. Anläggningssamfälligheten har tillkommit genom
anläggningsbeslut 1977-03-28, dnr 58/77

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 Styrelse – säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Täby kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6 Styrelse – val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. Ordförande och kassör väljs för en period av ett år, övriga ledamöter samt suppleanter på 2 år. Hälften av dessa väljs på jämna år, resten på ojämna. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
§ 7 Styrelse – kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilka skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 Styrelse – beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslutsamt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall av ordföranden lett sammanträdet.§ 9 Styrelse – förvaltning

Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper

3 föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5 om förvaltning omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.
§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/10-30/9.
§ 11 A

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall varje år avsättas minst 15 000kr. Till fonden skall även varje år tillföras avkastningen på fondens kapital. Dock skall avsättning till fonden begränsas av gräns för upptagande av andel i förmögenhet och gräns för deklaration av ränteinkomst för respektive medlem.

§12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för de avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftliga meddelanden eller e-post .

Kallelse skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämna uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande eller e-post.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.

Styrelsen skall skriftligen påminna medlemmarna om motionstiden senast 14 dagar före dess utgång, bereda avgivna motioner samt hålla dem jämte styrelsens yttrande tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordnings vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av två justeringsmän
3 styrelsens och revisorernas berättelse
4 ansvarsfrihet för styrelsen
5 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6 ersättning till styrelsen och revisorerna
7 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8 val av styrelse, styrelseordförande och kassör
9 val av revisorer
10övriga frågor
11meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 16 Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i
samfälligheten(erna).

§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51, och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Protokollsjustering tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och
därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.