Parkeringen

Många hushåll har två bilar och vissa har dessutom en biltyp som inte går in i våra garage. Detta kan vi inte göra något åt. Vi med normalstora bilar måste se till att ställa in bilen i garaget när den inte används, för att förbättra tillgången på gästparkeringsplatser. Ett ytterligare gott skäl till att ställa in bilen i garaget är stöld/inbrottsrisken. Se till att tömma bilen själv. Lämna inte löst stöldbegärligt gods i bilen.

  • Parkera i första hand bilen i garaget.
  • Parkera bilen på gästparkeringarna och parkeringarna längs med vägen.
  • Parkera inte på de gul-/rödmarkerade områdena.
  • Unvik om möjligt att parkera breda bilar längs med gatan där det är som smalast till garagen. På det sättet visar du hänsyn till de grannar som har en trång garageinfart. Om du måste parkera på ett trångt ställe, försök att göra det så att så mycket utrymme som möjligt frigörs.
[warningbox]Det är absolut förbjudet att parkera på ett sådant sätt att räddningsfordon inte kan ta sig in i till hushållen. De platser som måste vara fria från bilar är markerade med skyltar eller vägmarkeringar.[/warningbox]

Garagen

Garagefastigheten ägs av Kopparvägens Samfällighet. Medlemmar som vill göra ändringar på garagefastighetens väggar, tak, golv och portar måste ovillkorligen inkomma med en skriftlig ansökan om detta till styrelsen. Det bedöms då från fall till fall om sådant tillstånd kan ges. Om tillstånd ges, kommer samfällighetsföreningen samtidigt att friskriva sig från betalningsansvaret ifall olyckor, inbrott eller dylikt skulle få till följd att föreningens egendom måste repareras. Betalningsansvaret övergår då till den enskilde medlemmen. Vi vill också uppmärksamma dig som garageinnehavare på att inte förvara brandfarliga vätskor kemikalier eller dylikt, i garagen som skulle kunna förorsaka brand eller explosion. Garagen skall naturligtvis användas för det ändamål de är avsedda för nämligen att parkera bilarna i.

Fjäderspända vipp-portar

Med denna information vill vi göra samtliga i samfälligheten uppmärksamma på behovet av skötsel och kontroll av garageportar. Dörrarna utsätts för slitage som så småningom kan få till följd att de fjäderspända vipparmarna på garageporten blir defekta och i värsta fall kan orsaka personskada.För att förhindra att detta inträffar är det lämpligt att någon gång om året kontrollera att:

  • Metallbeslagen på portbladen och i portkarmen inte är defekta eller sönderrostade.
  • Fjädrar, skruv och infästningar av portkarm inte är sönderrostade.
  • Samtliga leder och lås är smörjda.
Övrigt

Om du upptäcker eventuella fel anmäl omedelbart detta till någon i styrelsen, så att felet kan åtgärdas.

Se till att aldrig stå i fjäderns eller vipparmens direkta slagvinkel när porten öppnas eller stängs.

OBS! Eventuella åtgärder av portmekanismen måste göras med avlastade fjädrar. Med detta menas att porten skall spärras i öppet läge.